Prevencia maloletých a mladistvých

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove, odbor železničnej polície, požiadal farské úrady o súčinnosť v prevencii maloletých a mladistvých osôb:

– dôrazne upozorniť nato, že železničná stanica, železničná zastávka má primárne slúžiť cestujúcej verejnosti a nie maloletým a mladistvým osobám na trávenie voľných chvíľ,

– neničiť, nedevastovať majetok a okolie Železníc Slovenskej republiky,

– výslovne poukázať na zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných alebo psychotropných látok u maloletých a mladistvých osôb,

–  neodkladne kontaktovať tiesňovú linku 158 pri zistení detskej šikany, agresivity, týrania, „nebezpečného elektronického obťažovania“ tzv. kyberšikana, akékoľvek informácie o detskej pornografii, požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných alebo psychotropných látok a pod.

– nebezpečenstvo prichádzajúcej a odchádzajúcej osobnej a nákladnej prepravy,

– nebezpečenstvo trakčného vedia cca 25 000 voltov

– nevstupovať do koľajiska mimo vyhradeného miesta, aby nedošlo k stretu s vlakom,

– dôrazne upozorniť osoby, ktoré neoprávnene vstupujú do koľajiska za účelom krátenia si cesty mimo miesta na to určeného – druhá strana t.j. rušňovodič vlaku nevie či ide o samovraha alebo o osobu, ktorá si kráti cestu,

– upozorniť, že v železničných staniciach, železničných zastávkach, budovách k nim patriacich a jej blízkom okolí prevažne v nočných hodinách sa môžu zdržiavať osoby, ktoré sa dopúšťajú protiprávneho konania resp. osoby podozrivé zo spáchania trestnej činnosti,

– dôrazne upozorniť verejnosť, že Polícia bude represívne pristupovať k občanom, ktorí sa budú dopúšťať protiprávneho konania, za účelom spríjemnenia, zútulnenia staničných a predstaničných priestoroch cestujúcej verejnosti,

– upozorniť rodičov na následky, ktoré nastanú pri objasnení priestupku alebo trestného činu, napr. zápis do registra trestov, tresno-právny postih, vyrozumenie školského zariadenia atď.

– rodič ako zákonný zástupca maloletej, či mladistvej osoby je povinný vedieť, kde jeho dieťa trávi voľný čas, s kým sa stretáva, kto sú jeho kamaráti a pod.

– predmetným pre deti sú opustené budovy, pričom na týchto miestach často dochádza k rivalite medzi nimi.

– cieľom Polície nie je len represíva ale predovšetkým prevencia,