Rok sv. Jozefa

Bratia a sestry, roky 2020/21 nie sú len o COVIDE19, ale aj o SV. JOZEFOVI.
Ako neviditeľný covid robí s nami ľuďmi “veľké veci”, aj sv Jozef, neviditeľný, z úst ktorého nie je zaznamenané ani jedno slovko, robí “veľké veci” tým, ktorí si ho ctia a prosia ho o ochranu.
Veľkým ctiteľom sv. Jozefa je terajší Svätý Otec František, ktorý sa každý deň modlí túto modlitbu: Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné, príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí. Vezmi pod svoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie. Môj milovaný Otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba. Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen.
Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa (8.12.2020 – 8.12.2021) pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi.

Úplne odpustky v roku svätého Jozefa sa udeľujú:

– tým, ktorí budú aspoň 30 min. meditovať o modlitbe Otčenáš alebo sa zúčastnia na duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden deň, ktorej súčasťou je meditácia o svätom Jozefovi

– tým, ktorí podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva

– rodinám alebo snúbencom, ktorí sa budú spolu modliť ruženec

– tým, ktorí dennodenne zveria svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa a každému veriacemu, ktorý bude modlitbami prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby práca všetkých bola dôstojná

– tým, ktorí sa na príhovor sv. Jozefa budú modliť za Cirkev trpiacu  prenasledovaním zvonka či zvnútra, a za úľavu všetkých kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu prenasledovania. Ak tak urobia Litániami alebo inou modlitbou k sv. Jozefovi

– tým, ktorí sa pomodlia akúkoľvek schválenú modlitbu alebo úkon úcty k sv. Jozefovi, napríklad „K tebe sa utiekame, sv. Jozef“, osobitne pri príležitosti 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny a v 19. deň každého mesiaca či v každú stredu

– seniorom, chorým, zomierajúcim, tým, ktorí nemajú možnosť vyjsť z domu a ktorí s duchom vzdialeným od akéhokoľvek hriechu a úmyslom splniť, hneď ako to bude možné, tri bežné podmienky, doma  alebo tam, kde sa povinne zdržiavajú, vykonajú zbožný skutok na počesť sv. Jozefa – útechy chorých a patróna dobrej smrti – obetujúc s dôverou Bohu bolesti a problémy svojho života

social position