Rok sv. Jozefa

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi.

Urobil tak vydaným apoštolského listu Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí – „v tieni“.

Modlitba pápeža Leva XIII. k svätému Jozefovi

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach

a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu.

S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval.

Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou,

a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša,

zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus,

a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach.

Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista,

odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu.

Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca,

v boji s mocnosťami temnosti; a tak, ako si dieťa Ježiša

vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života,

obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi

a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany,

aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou

mohli viesť svätý život, nábožne umrieť

a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.

social position