Sviatosť krstu

Všeobecne

Sviatosť krstu je základom celého kresťanského života, vstupom do života v Duchu Svätom a bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam.

Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a stávame sa účastnými na jej poslaní.

krst2Krst je zrodením k novému životu v Kristovi. Podľa Pánovej vôle je nevyhnutný pre spásu ako sama Cirkev, do ktorej krst vovádza.

Ovocím krstu alebo krstná milosť sôsobuje: odpustenie dedičného hriechu a všetkých osobných hriechov; zrodenie k novému životu, ktorým sa človek stáva adoptívnym Otcovým dieťaťom, Kristovým údom a chrámom Ducha Svätého.

Pokrstený sa začleňuje do Cirkvi, Kristovho tela a stáva sa účastným na Kristovom kňazstve.

Krst vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, pečať, ktorý určuje pokrsteného pre kult kresťanského náboženstva.

Krstný znak je nezmazateľný, krst sa nemôže opakovať.

Nahlásenie krstu:

• krst prichádza nahlásiť jeden z rodičov (priniesť rodný list dieťaťa)
• sviatosť krstu udeľujeme každú sobotu doobeda (čas sa dohodne)                    • pri krste je katechéza  o krste (krstná náuka)

Krstným rodičom môže byť:

• vek 16 rokov a viac
• prijaté iniciačné sviatosti:krst, 1. sv. prijímanie, sviatosť birmovania
• ak sú manželia je potrebné, aby boli sobášení v kostole.

Krstnými rodičmi môžu byť: rímskokatolík, gréckokatolík, pravoslávny. Ostatní sú len svedkami krstu (nemajú iniciačné sviatosti).

1111457-kosielka-na-krst-1

Ku krstu

nezabudnite

priniesť krstnú košieľku a sviecu 🙂