Sviatosť krstu

Všeobecne

Sviatosť krstu je základom celého kresťanského života, vstupom do života v Duchu Svätom a bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a stávame sa účastnými na jej poslaní.

Krst je zrodením k novému životu v Kristovi. Podľa Pánovej vôle je nevyhnutný pre spásu ako sama Cirkev, do ktorej krst vovádza. Ovocím krstu (krstná milosť) je: odpustenie dedičného hriechu a všetkých osobných hriechov; zrodenie k novému životu, ktorým sa človek stáva adoptívnym Otcovým dieťaťom, Kristovým údom a chrámom Ducha Svätého.

Pokrstený sa začleňuje do Cirkvi, Kristovho tela a stáva sa účastným na Kristovom kňazstve. Krst vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, pečať, ktorý určuje pokrsteného pre kult kresťanského náboženstva. Krstný znak je nezmazateľný, krst sa nemôže opakovať.

Prax  u nás:  krst prichádza nahlásiť jeden z rodičov (priniesť rodný list dieťaťa). Sviatosť krstu udeľujeme každú sobotu doobeda (čas sa dohodne).

Krstným rodičom môže byť:  vek 16 rokov a viac;  prijaté iniciačné sviatosti:krst, 1. sv. prijímanie, sviatosť birmovania;  ak sú manželia je potrebné, aby boli sobášení v kostole. Krstnými rodičmi môže byť aj gréckokatolík a pravoslávny. Ostatní sú len svedkami krstu (evanjelici), nemajú iniciačné sviatosti.

Pri krste je katechéza o krste (krstná náuka). Ku krstu nezabudnite priniesť krstnú košieľku a sviecu.