Sviatosť manželstva

Všeobecne

Manželskú zmluvu medzi pokrstenými, ktorou muž a žena utvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán na dôstojnosť sviatosti.

Dôverné spoločenstvo manželského života a lásky, ktoré ustanovil Stvoriteľ a vystrojil ho vlastnými zákonmi, vzniká manželskou zmluvou. Boh sám je pôvodcom manželstva. Povolanie k manželstvu je vpísané v samej prirodzenosti muža a ženy ako vyšli z rúk Stvoriteľa. Manželstvo nie je čisto ľudskou ustanovizňou.

Sviatosť manželstva sa zakladá na súhlase zmluvných strán, to znamená na vôli vzájomne a definitívne sa darovať s cieľom žiť vo zväzku vernej a plodnej lásky. Jednota, nerozlučiteľnosť a otvorenie sa plodnosti sú pre manželstvo podstatné.

Prax u nás:                   

1. Sobáš je potrebné nahlásiť minimálne 3 mesiace dopredu (čím skôr, aj rok dopredu). 2. Nevyhnutné je absolvovať predmanželskú prípravu, ktorú máte možnosť vykonať v našej farnosti.  3.  Predmanželskú prípravu je možné absolvovať aj v mieste pracovného pobytu či štúdia. Potrebné je priniesť potvrdenie. 4. Predmanželskú náuku vrelo odporúčame absolvovať aj rok dopredu. Môžete si ich nájsť na stránke: www.domanzelstva.sk

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali prípravu na manželstvo, (termín svadby už viete aj rok dopredu) a nenechávali si náuky na poslednú chvíľu. Predídete zbytočnej  nervozite a zároveň budete mať príležitosť sa prostredníctvom kurzov sústrediť na to, čo je pre Vaše manželstvo najdôležitejšie. Ďakujeme za pochopenie.

Predtým než prídu snúbenci do kancelárie farského úradu, nech navštívia matričný úrad (tam je potrebné predložiť rodný list a OP), kde vypíšu civilnú zápisnicu a potvrdenú matrikárkou prinesú do kancelárie farského úradu k spísaniu cirkevnej zápisnice.

Ak je niektorá zo stránok pokrstená mimo našej farnosti, prinesie svedectvo o krste z farského úradu kde bola pokrstená (nesmie byť staršie ako 3 mesiacov).

Ak obidve stránky žiadajúce sobáš nepatria do našej farnosti, žijú aspoň 3 mesiace na inom mieste (porov. kán. 102 Kódexu kánonického práva), prinesú licenciu – povolenie k sobášu z farského úradu aktuálneho bydliska (kán. 1115).