Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života. Prijatie sviatosti birmovania je možnosťou na dovŕšenie krstnej milosti.

20100520-birmovkaUž apoštoli, plniac Kristovu vôľu, vkladaním rúk udeľovali novopokrsteným dar Ducha Svätého. Toto vkladanie rúk sa v katolíckej tradícii právom považuje za začiatok sviatosti birmovania, vďaka ktorej v Cirkvi určitým spôsobom pretrváva turíčna milosť. Aby sa lepšie naznačil dar Ducha Svätého, ku vkladaniu rúk sa pridalo pomazanie voňavým olejom (krizmou). Pomazaním birmovanec dostáva „znak“, trvalú pečať Ducha Svätého.

a

Účinky sviatosti birmovania:
spočívajú v osobitnom vyliatí Ducha Svätého, aké kedysi apoštoli dostali v deň Turíc:

— prehĺbenie zakorenenia v Božom synovstve;
— pevnejšie zjednotenie s Kristom;
— zveľadenie darov Ducha Svätého;
— zdokonalenie spojenia s Cirkvou;
— získanie osobitnej sily Ducha Svätého na šírenie a bránenie viery slovom i skutkom.

Kto môže prijať túto sviatosť?

Sviatosť birmovania môže a má prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol birmovaný. Keďže je však birmovanie vstupom do kresťanskej zrelosti, z latinskej tradície sa táto sviatosť spravidla udeľuje po dosiahnutí „veku usudzovania“.

Kandidát birmovania, ktorý dosiahol vek používania rozumu, má vyznať vieru, byť v stave milosti, mať úmysel prijať túto sviatosť a má byť pripravený vziať na seba úlohu Kristovho učeníka a svedka v cirkevnom spoločenstve i v časných záležitostiach.

Samotnému udeleniu sviatosti má predchádzať príprava na birmovanie, ktorá vedie kresťana k intímnejšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi a vnuknutiami, aby mohol lepšie vziať na seba apoštolské povinnosti kresťanského života.

Príprava na prijatie sviatosti birmovania  sa usiluje o prebudenie vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, a to tak k všeobecnej Cirkvi, ako aj k farskému spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov.

Birmovný rodič:

– zavŕšený 16-ty rok života.

– pobirmovaný, zosobášený v kostole čiže nezrozvedený, nežije vo voľnom zväzku (konkubinát).

– praktizujúci kresťan, nie iba na papieri.

Prax v našej farnosti

Birmovka je každý rok.

Pripravujú sa prváci na stredných školách.

Stretávanie sa každý týždeň v skupinkách s animátormi.

Aktívna účasť na mládežníckych sv. omšiach v piatok.