Sviatosť birmovania

Všeobecne

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života. Prijatie sviatosti birmovania je možnosťou na dovŕšenie krstnej milosti.

Kto môže prijať túto sviatosť?  Každý pokrstený, ktorý ešte nebol birmovaný. Dosiahol vek užívania rozumu, má vyznať vieru, byť v stave milosti, mať úmysel prijať túto sviatosť a má byť pripravený vziať na seba úlohu Kristovho učeníka a svedka v cirkevnom spoločenstve. Udeleniu sviatosti predchádza príprava. Príprava sa usiluje o prebudenie vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, a to tak k všeobecnej Cirkvi, ako aj k farskému spoločenstvu.

Birmovný rodič: – zavŕšený 16-ty rok života;  – pobirmovaný, zosobášený v kostole čiže nezrozvedený, nežije vo voľnom zväzku (konkubinát); – praktizujúci kresťan, nie iba na papieri.

Prax v našej farnosti:  Birmovka je každý rok. Pripravujú sa prváci na stredných školách. Stretávanie sa každý týždeň v skupinkách s animátormi. Aktívna účasť na mládežníckych sv. omšiach v piatok.