Za synodálnu Cirkev 2021 – 2023

Čo je to “synoda biskupov”?

Synoda biskupov je zhromaždenie biskupov, vybratých z rozličných krajín sveta, ktorí sa schádzajú v stanovenom čase, aby udržiavali úzke spojenie medzi Rímskym veľkňazom a biskupmi a aby Rímskemu veľkňazovi radami poskytovali pomoc, keď ide o neporušenosť a vzrast viery a mravov, dodržiavanie a upevňovanie cirkevnej disciplíny, a aby posúdili otázky, týkajúce sa činnosti Cirkvi vo svete (KKP, Kán. 342).

O zriadení Biskupskej synody ako permanentnej inštitúcie rozhodol 15. septembra 1965 pápež Pavol VI.

Slovo “synoda” pochádza z gréčtiny a dá sa preložiť ako “schôdza” či “stretnutie”. Synoda je vyjadrením spoločnej cesty biskupov, ich kolegiality – ako to povedal aj pápež Ján Pavol II. Je to tiež stretnutie sa biskupov so svojím Najvyšším Veľkňazom, aby sa spoločne rozprávali a vymieňali si skúsenosti pri spoločnom hľadaní riešení v otázkach pastorácie. Biskupská synoda katolíckeho episkpopátu má svojimi radami a pripomienkami pápežovi pomáhať počas zasadania pri spravovaní Univerzálnej cirkvi.

Synoda sa schádza na:

Riadnom generálnom zhromaždení. Biskupi z celého sveta v širšom zastúpení sa periodicky (v súčasnosti každé 3 – 4 roky) schádzajú, aby diskutovali o aktuálnych otázkach.

Mimoriadnom generálnom zhromaždení. Biskupi v užšom zastúpení sa schádzajú v určený čas, aby diskutovali o naliehavých témach, ktoré vyžadujú rýchlu odpoveď.

Zvláštnom zhromaždení. Biskupi z jednej geografickej oblasti sa v určený čas schádzajú, aby diskutovali o otázkach spojených s ich regiónom.

Viac na stránke: www.synoda.sk

social position