Všeobecne

Kresťanský pohreb je liturgickým slávením Cirkvi.

FuneralSlužba Cirkvi tu má za cieľ jednak vyjadriť účinné spoločenstvo so zosnulým a jednak umožniť na ňom účasť spoločenstvu zídenému na pohrebe a ohlasovať mu večný život.

Kresťanský zmysel smrti sa stáva zjavným vo svetle veľkonočného tajomstva Kristovej smrti a zmŕtvychvstania, v ktorom spočíva naša jediná nádej.

Cirkev sprevádza nebohého na konci jeho cesty, aby ho odovzdala do Otcových rúk.

Prax u nás:

– pochováva sa po 48 hodinách. Skôr sa pochováva len s povolením lekára.

– pohreb hlásia najbližší príbuzní. Z matriky prinesú potvrdený list o prehliadke mŕtveho.    

– čas pohrebu a pohrebná sv. omša sa dohodne podľa možnosti a pre spokojnosť najbližších pozostalých.