Pohreb

Všeobecne

Kresťanský pohreb je liturgickým slávením Cirkvi. Služba Cirkvi tu má za cieľ jednak vyjadriť účinné spoločenstvo so zosnulým a jednak umožniť na ňom účasť spoločenstvu zídenému na pohrebe a ohlasovať mu večný život. Kresťanský zmysel smrti sa stáva zjavným vo svetle veľkonočného tajomstva Kristovej smrti a zmŕtvychvstania, v ktorom spočíva naša jediná nádej. Cirkev sprevádza nebohého na konci jeho cesty, aby ho odovzdala do Otcových rúk.

Prax u nás:  Pochováva sa po 48 hodinách. Skôr sa pochováva len s povolením lekára. Pohreb hlásia najbližší príbuzní. Z matriky prinesú potvrdený list o prehliadke mŕtveho. Čas pohrebu a pohrebná sv. omša sa dohodne podľa možnosti a pre spokojnosť najbližších pozostalých.