Pomazanie chorých

Všeobecne

Pán Ježiš za svojho pozemského života často poskytoval telesnú a duchovnú pomoc chorým.

frontChorí majú osobitné miesto v Cirkvi. Nie sú zbytoční ani neužitoční. Ako údy Kristovho tajomného tela dopĺňajú na vlastnom tele to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev (porov. Kol 1,24).

Cirkev verí a vyznáva, že medzi siedmimi sviatosťami je jedna sviatosť osobitné určená na to, aby posilňovala tých, čo sú skúšaní chorobou.

„Chorých uzdravujte“ (Mt 10,8). Túto úlohu dostala Cirkev od Pána a snaží sa ju plniť jednak starostlivosťou o chorých, jednak prosebnou modlitbou, ktorou ich sprevádza.

Sviatosť pomazania chorých má za cieľ udeliť osobitnú milosť kresťanovi, ktorý prežíva ťažkosti spojené so stavom ťažkej choroby alebo staroby.

Pomazanie chorých nie je sviatosťou iba tých, čo sa ocitajú v posledných chvíľach života. Vhodný čas na jej prijatie je isto už vtedy, keď veriaci začína byť pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti.

Pomazanie chorých môže človek prijať viackrát v živote.

Účinky tejto sviatosti:

– spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a dobro celej Cirkvi.

– posila, pokoj a odvaha kresťanský znášať utrpenie a čas staroby.

– odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia.

– navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse.

– príprava na prechod do večného života.

Prax u nás:

– chorých navštevujeme každú stredu doobeda v prvý týždeň mesiaca. Nahlásiť osobne u kňaza.

– v nemocnici je stála služba chorých na telefóne: 0902 228 711 (rím. kat. kňaz);   0907 323 733 (gr. kat. kňaz).